ما از پناهندگان در تعدادی از حوزه های مربوط به اشتغال حمایت می کنیم. با توجه به بحران جاری ، ما قادر به ارائه کمک های حضوری نیستیم . با این حال ما یک خط تلفن گویا برای هر گونه سؤال و ترتیب جلسات بیشتر، برای کمک به شما داریم.

ما در هر یک از زمینه های زیر کمک ارائه می دهیم:

  • کمک به جستجوی کار
  • کمک به تقاضانامه های آنلاین
  • ایجاد CV
  • استفاده از وب سایت های شغلی
  • کمک در مورد صدور شهادت نامه (CSCS ، SIA ، و غیره)
  • ثبت نام در دوره ها و مدارس/دانشگاه ها
  • بهبود اشتغال زایی
  • کمک به مسائل مربوط به اشتغال دیجیتالی
  • جستجو برای کارهای داوطلبانه

تماس با ما

Call Helpline or WhatsApp Message: 07565 382 140 

ایمیل: alex@mrsn.org.uk